Fotokonstnär Ava Valsten fotograf slow foto

TORNET
Ur projektbeskrivningen:
 

Tornet

Swedish and in english

Tornet, Den femte mannen finns inte längre, White Walls tender Walls, Den stora föreställningen. Den här serien har flera titlar.
Den fotografi jag gör utgår ifrån läsningar av andra fotografier - Serien Tornet och serien Guldhavet är sådana som bland annat  hämtat stoff ur tre fotografier från min familj. Tornet handlar om bilden av mannen och min fråga, hur den bilden ser ut och varför.
Fotograferingen genomförde jag under ca två år och var ett svar på utställningen Guldhavet, där jag åkte tillbaka till hemorten Blackeberg och sökte efter min bror "Danny".

Det första fotografiet på min biologiska far fick jag när jag var 14 år samtidigt som jag fick veta att han var död. Det var som om min far uppstod och dog samtidigt. Jaha, så ser min far ut....och....Jaha, så ser min döde far ut.

Långt senare förstod jag att det fanns en skillnad i min föreställningsvärld kring mannen före vetskapen om min fars död och efter hans död. Före det "första fotografiet" närde jag en längtan som försvann efter att jag sett/läst det fotografiet.

Jag förstod också att i min bild av "fadern" hade jag redan genomlevt tidigare dödsbesked, men då enbart i mötet med fotografier i medier. Återkommande dödsfall som inte krackelerade på samma sätt som då jag fick passfotot på min far. När t ex Kennedy blev skjuten flyttade jag över fadersskapet till någon annan medialt framträdande mansperson. Under många år hade jag sparat utklipp från nyhetstidningar kring politiker och kändisar där jag höll föreställningen om en far vid liv trots att han jämnt och ständigt dog.
När jag fotograferat har därför också själva läsningen med fotografiet varit en viktig del. Under processen med Tornet arbetade jag så med bilderna - lät bilderna kommunicera - och gav akt på mina reaktioner - och följde upp dem med nya fotografier och ifrågasatte därmed mina egna föreställningar och att de ständigt kan demonteras och byggas upp igen. Kameran är ett verktyg för det.
 Så arbetade jag även med Guldhavet.


Se mer på Hallands konstmusem:
http://www.hallandskonstmuseum.se/se-och-gora/tidigare-utstallningar/utstallningar-2004/


The tower, The fifth man no longer exists, White Walls tender walls, The great show. This serie has several titles. The photographs I make is based on readings of other photographs - The serie, The Tower and the serie, The GoldenSea are such as, among other things, downloaded material from three photographs from my family.
The tower is about the image of the man and my question, what that image looks like and why. I made the photography during two years. 

I got the first photograph of my biological father when I was 14, while I was told that he was dead. He arose and died at the same time for my gaze. Far later I realized that there was a difference in my imagination around the man before the knowledge of my father's death and after his death.

Before the "first photograph" I approached a longing that disappeared after I saw / read the photograph. I also understood that in my picture of the "father" I had already lived through previous deaths, but only in the meeting with photographs in the media. Recurrent deaths that did not crackle in the same way as when I received a passport photo on my father. For example, when Kennedy was shot, I moved over the paternity to another medically prominent male.

For many years I had saved scraps from news magazines around politicians and celebrities, where I kept the performance of a father alive even though he died steadily and constantly. When I photographed, therefore, the actual reading with the photograph has also been an important part. During the process with the Tower I worked with the pictures - let the pictures communicate - and gave attention to my reactions - and followed them up with new photographs and thus questioned my own performances and that they can constantly be dismantled and rebuilt. The camera is a tool for that. Then I also worked with the Golden Sea.